Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

TRI GIÁC LỊCH SỬ VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ

Nguyễn Thị Mai Hoa (dịch)
Nội dung của tri giác lịch sử không chỉ xác định khả năng của con người và xã hội ghi nhớ, hay quên đi những sự kiện cụ thể của quá khứ. Quá trình ghi nhận không đơn thuần mang tính tự động: Bảo tồn trong tri giác và truyền lại cho thế hệ sau những thông tin được coi là quan trọng và tin cậy. Khi nghiên cứu những tác phẩm lịch sử cho thấy khái niệm về “sự tin cậy” – tính khách quan, khoa học lại rất khác nhau trong những xã hội khác nhau. Nhận thức về những vấn đề quan trọng cần biết để hiểu về quá khứ cũng thường xuyên thay đổi, bị phụ thuộc vào nghĩa vụ và lợi ích của các quần hệ, các nhóm xã hội. Những thông tin thu hút sự chú ý đặc biệt của một xã hội nào đó, lại có thể bị những người thuộc hệ tư tưởng khác chú ý một cách không đáng kể.